Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
 

Căn cứ Thông báo số 270/TB-CNVSD ngày 14/02/2012 về ngày đăng k‎ý cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, Hội đồng quản trị ACB trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian:
8 giờ 30, Thứ Sáu, 30/3/2012
(Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.)
Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình
240 – 242, Đường 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của ACB được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/02/2012.
Nội dung dự kiến:
  1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;
  2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2011;
  5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:
  • Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
  • Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng, nếu có kiến nghị về nội dung đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến Hội sở ACB (Văn phòng Hội đồng quản trị) trước ngày khai mạc, chậm nhất là ngày 27/3/2012, theo địa chỉ nói trên. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị cần đưa vào chương trình họp.
  • Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử ACB: www.acb.com.vn từ ngày 15/3/2012.
  • Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Xuân Giá

 
Các công bố thông tin khác:
   (03-12-14)Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
   (12-11-14)Thông báo về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
   (03-11-14)Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
   (06-10-14)ACB là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 2013 – 2014
   (21-08-14)Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
   (09-08-14)Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
Trang  «  1  2  3  4  5    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
1
2
9
2
2
2