Category > Product Detail
Thông báo xử lý tài sản đảm bảo

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của ông Phạm Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Huyền

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của ông Lục Văn Hào và bà Phạm Thị Khuyến

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của Công ty Toàn Thịnh Phát

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của bà Nguyễn Lệ Chi và ông Phí Đình Thính

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của ông Lê Văn Yên

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Thịnh Phát

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Nga

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của Công ty Phúc An

Thông báo xử lý tài sản đảm bảo của ông Đoàn Khắc Thắng và bà Phạm Thị Hương

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Hiện nay Ngân hàng TMCP Á Châu có nhu cầu xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ như sau:

  1. 12.540.843 cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thuộc sở hữu của bà Trần Thị Lan (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần) với tổng mệnh giá là 125.408.430.000 VND (Một trăm hai mươi lăm tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng) theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/KPT-KLB.14 ngày 30/06/2014, Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/KPT-KLB.14 ngày 30/06/2014; Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/KPT-KLB.14 ngày 30/06/2014; Hợp đồng thế chấp tài sản của người thứ ba số 01/KPT-KLB.16 ngày 29/01/2016.
  2. 1.334.154 cổ phần tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Phạm Đình Trung (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần) với tổng mệnh giá là 13.341.540.000 VND (Mười ba tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng) theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 04/KPT-KLB.14 ngày 30/06/2014.
  3. Giá xử lý tài sản bảo đảm dự kiến: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá sàn của ngày thực hiện giao dịch xử lý.
  4. Phương thức xử lý: ACB trực tiếp chuyển nhượng tài sản bằng giao dịch thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
  5. Thời gian xử lý tài sản bảo đảm: Từ ngày 10/08/2019 đến khi hoàn tất việc xử lý tài sản bảo đảm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2019

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi