Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Thẻ ghi nợ

ACB Visa Business Debit

Là sản phẩm thẻ ghi nợ mang thương hiệu Visa được kết nối tài khoản thanh toán doanh nghiệp, cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động của Tổ chức trong và ngoài nước.