Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

HỖ TRỢ NHÀ CUNG CẤP

HỖ TRỢ NHÀ CUNG CẤP

Sử dụng tín dụng của Công ty Đối tác để tài trợ vốn lưu động cho Nhà cung cấp của Công ty Đối tác

Đơn giản

Đơn giản hóa thủ tục thanh toán

Tài trợ vốn

Dựa trên khả năng thanh toán và năng lực tài chính

Gia tăng

Gia tăng dòng tiền, khả năng thanh toán

Nội dung triển khai

Cấp hạn mức Bao thanh toán thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được Nhà cung cấp và Công ty Đối tác  thỏa thuận tại Hợp đồng.

Lợi ích

- Cơ hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt hơn.
- Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm.
- Có nguồn tài chính mới mà không phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản bảo đảm

Hồ sơ

- Hồ sơ pháp lý
- Hồ sơ tài chính, tài sản bảo đảm (nếu có)
- Hồ sơ khoản phải thu đề nghị


Dịch vụ kèm theo:

- Giải pháp quản lý dòng tiền

- Bao thanh toán

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi